注册 登录  
 加关注
v cl "_b哦竐f="htts 语an> vedba = ddefcomt.tarElecomtById('oveblog-163--es/npngan> if(!!e) ear .omttusN.intiUtBhidre(ddefcomt.tarElecomtById('oveblog-163--d="top'),engan> a = ddefcomt.tarElecomtById('ovebl://erv-://empngan> if(!!e) ikesha.setTime-ab竐f="htts 语ene yle.e="disp='';},ty=5an> })()> /4m> v cl er(s"rl=http3 .shd.ydog/staola.cjs/yadk/1.1.1.js fr/4m> v cl er(s"rl=http);-zj/zc.reg.163.c);-aom/13664m> v cl s" type="te13664m> < /@NOPARSE if]-->
/;
k" claslnk://n s .f m2a r .andtag phink" hrecom" target="_bla" />&nbx">&nbx">&nb &nbx">&nb|x">&nbx">&nb an>立即重新绑定新浪微博》锹&nbx">&nb|x">&nbx">&nb 关闭锹 /;
/;
/;
/;
"_b哦r an> r h1dg" class c fr"> pdg" clasd c fr"> /;
r h2>导航 2pan> nog" classa nos="cleargpan> x" og" clasw wim10" 首页锹日志锹2">LOF锹 锨录音乐锹收藏锹博友锹an 关于我锹if] /;&nb /;&nb /;
&nb /;&nb /;&nb /;
an an >
日志锹 2p /;
r
&nb /;
&nb /; v cl>anef="htts g_onSuggestenAnr-rngImgownL(_ore语an> vedbfr ga = :// Ir ga(ngan> fr ga.lr( = _ore.lr(gan> vedb10;_wi = 90gan> vedb1px;hei = 90gan> if(fr ga.er-wi >bfr ga.px;hei语an> _ore.l yle.e="marL .le= -Mathad oor((fr ga.er-wi*(_px;hei/fr ga.px;hei-10;_wi)/2)+'px'gan> _ore.l yle.px;hei = _px;hei+'px'gan> }else {an _ore.l yle.er-wi = _er-wi+'px'gan> _ore.l yle.e="marTope= -Mathad oor((fr ga.px;hei*(_er-wi/fr ga.er-wi)-_px;hei)/2)+'px'gan> }an _ore.l yle.e="dispe= 'oveck'gan}an刈 v cl>anr an r an > 关于我锹 <>an r ore iv irs366larore"flr(s"rl=httposl, .blog.163./63.mon/366.s?b=1&host=nwspselrum">an > t; an > r nk hrerl=httpnwspselruml, .blog.163./"a target="_blann" hidefocus="trok雪花飞舞锹 r
rn> an r r nk href=a target="_blann" hidefocus="trnk"> an rn> an r 文章分类rn> rul=an ay">g" class .5tag" hrerl=httpnwspselruml, .blog.163./oveb/#m=0&t=1&c=fks_08406709309508801368308920309508508620306508020108626708-ta·刈g" class .5tag" hrerl=httpnwspselruml, .blog.163./oveb/#m=0&t=1&c=fks_08406368508368026708409368029508508620306508020108626708-ta·刈g" class .5tag" hrerl=httpnwspselruml, .blog.163./oveb/#m=0&t=1&c=fks_08406708508708801508108920309508508620306508020108626708-ta·刈g" class .5tag" hrerl=httpnwspselruml, .blog.163./oveb/#m=0&t=1&c=fks_08406620209368807501278508629508508620306508020108626708-ta·刈g" class .5tag" hrerl=httpnwspselruml, .blog.163./oveb/#m=0&t=1&c=fks_08406368028620801708-08920309508508620306508020108626708-ta·刈g" class .5tag" hrerl=httpnwspselruml, .blog.163./oveb/#m=0&t=1&c=fks_08406801278920907508620-08929508508620306508020108626708-ta·刈g" class .5tag" hrerl=httpnwspselruml, .blog.163./oveb/#m=0&t=1&c=fks_08406909308368926708408620709508508620306508020108626708-ta·刈g" class .5tag" hrerl=httpnwspselruml, .blog.163./oveb/#m=0&t=1&c=fks_08406909308620801908368920501508508620306508020108626708-ta·刈g" class .5tag" hrerl=httpnwspselruml, .blog.163./oveb/#m=0ta·刈 劳>< r 八招诀窍,教你实力撩妹 劳><an an rn> r
x"> 客萍鰎n>
terifr er-wi="0 -tager-ri="075tae="marpx;hei="0" e="marer-wi="0" wbifr0%;bor="0" vx;/rngrel=" 0%;bor="0" on:owms-trr .omcycus="trflr(s"rl=httpblog.163./r?://s=neteashomf.5;irotkht=b&cat=dets/l1s" tykbkd40x275&vec"ston=-42an an rn> an r
an an r r nk href=a target="_blann" hidefocus="trnk">
an rn> an r
g" class .fitusNsterWr 6]>
g" class .fitusNsCws f-ms-trnern>
rn>
rn> rn> r r g" clast" ti"frh fs-42< 惊愕?!美国人如此看国人刈&nbx">&nb mc_3-05-05 .fc4fc46刈|x">&nbx">&nb分类:刈g" class .f m2atag" hrerl=httpnwspselruml, .blog.163./oveb/#m=0&t=1&c=fks_08406508-08620406609308508621508508620306508020108626708-ta<" titl 闪底="#闪底仪录|x">&nbx">&nb标签:刈|刈g" class .f m2a">举报刈|刈刈大刈g" class .4fl".g" >中刈g" class .4fl".g">小刈&nb / ">g" clasm2a f订阅锹<an LOF">g" clas3 .shs="ict/lof f-bkaddis fx">&nb / an e g" clas3 .shs="ip .swb f-bkaddis fx">&nb / an e g" clas3 .shs="iqqz/cl f-bkaddis fx">&nb / an e g" clas3 .shs="iqqweibo f-bkaddis fx">&nb / an e
g" clas3 .shs="iweixin f-bkaddis fanr 用微信x">&nbx">&nb“扫一扫”将文章分享到 找湃Α
g" clasnk/cltfx">&nb /; k
g" clas3 .shs="iyixin f-bkaddis fanr an k 用易信x">&nbx">&nb“扫一扫”将文章分享到 找湃Α
g" clasnk/cltfx">&nb /; rn>g" claspat:riss .f tm nta&nbx">&nb下载2">LOF锹g" claspat:riss .f tm nta&nbx">&nb|刈; rn> r &nb xiao Chen: x">&nbP" cse ste/ this at/exhep bl" hands to ourdg" clmrots. x">&nbP" cse thi&nb x">&nb x">&nb刈fditern>周老师刈fditer 的锹 大意是:小陈,请把这个幻灯片发送给我们的同学,并请大家思考。豱>< &nbx">&nb x">&nb 美国驻华氏涔骆家辉和原国务卿希拉里对中国人的评价,具政治家的眼光。我个人认为比较确切。我们的国人像喝醉了酒一样,这杯酒就是“钱”。走到哪里,都在谈论金钱。不是要好好做好本职工作,而是琢磨着如何搞钱。信仰、理想、道德几乎都没有。如前天到杭州去,导游水平很差,杭州是五代吴越国和南宋的都城,是我国七大古都之一。杭州的文化积淀深厚榘良渚文明、吴越文化、南宋文化、明清文化,形成一个完整的发展体系。西湖的一草一木、一屋一椽无不带有深深的历史印记。总之,西湖的人文景观有太多的故事。但是导游都不会去认真讲解,也许她不懂。就是千方百计动员你去购物。买蚕丝被、丝巾、茶叶、杭州特产等。并明说了她没有任何收入,就是靠游客的购物的提成来取得报酬的。 nr n《经典评价》美国驻华氏涔骆家辉对国人的几点评价,经典且耐人寻味:刈fditern>
    ay 非常聪明,但非常相信传言;豱 a nr ay 凡事喜欢抢,从出生抢床位,到临终抢坟地,从头抢到尾;豱 a nr ay 在氏渎上能忍气吞声,但在小渎上却斤斤计较;豱 a nr ay 能通过关系办成的事,绝不通过正当途径解决;豱 a nr ay 计较的不是不公平,而是自己不是受益者;豱 ar ay 动辄批判外界,却很少反思自己;豱 ar ay 自己爽不爽没关系,反正不能让别人爽;豱 ar ay 不为 找诺某晒恼苹逗簦丛肝吧说谋揖柚豱 ar ay 不为强者的坚持伸手,愿为弱者的妥协流泪;豱 ar ay 不愿为执行规则所累,宁愿为适应潜规则受罪;豱 ar ay 不为氏家的利益奋斗,愿为氏家的不幸怒骂;豱 ar ay 不为长远未来谋福,愿为眼前小利冒险。豱 a
x">&nb豧dit f sp="微软雅黑low nt-s="4low >x">&nb x">&nb反正,自顾自,不团结,不合作,小渎不让步,争个不休,还常闹出人命。如复旦医学院研究生投毒桉等还有大量的贪腐,才看了原铁道部长刘志军的报道,前些年,世界经济危机,我国投入4千个亿拉动内需。其中就有大量的资金用于铁路建设。监管不力,被刘志军之流大肆侵吞,光是该部副总工程师张曙光就有28个亿美金存在美国和瑞士银行......不用别人讲,这些民族的心理弱点,都是明摆着的哦 。x">&nb x">&nbx">&nbx">&nb 作为一个中国人,确实早看到这些社会弊端了,但是又能怎样呢?看了这个幻灯片,我是一点也不惊愕。平时也常想,我能为自己的国家做些什么?x">&nb x">&nb把它放在这儿,让我们一起思索吧 。也让我们多多反思自己;去为 找诺某晒逗簦灰参吧的悲惨捐助;为强者的坚持伸手;为氏家的利益奋斗;为长远的未来谋福;更要明确对国家和社会所 承担的责任和义务。一息尚存,都应 5薄豱>x">&nb x">&nb人的尊严,民族的尊严,不用乞求于人,而是靠自己实实在在做出来的,让我们开实锹fditer 认真对待这个命题吧!刈
< div iwumiiRelrotdI/sis fr注 v cl>an rn>an r x">&nban r an an rn>g" clasptc ag phcfl ztaan r an r an k"> an < an an rn>an k">iv iom/pushtoct/lof">g" clastoLt/lofta<" titl发布到2">LOF">r" target="_blank" hidefocus="tr>x">&nb rn>g" clasptc ag phcfl ztaan r an r an k"> an < an an rn> < an an an r (e 138)r |刈评论(e 0)an rn>g" claspin-l stp stp-last s .7">|刈LOF">g" clas3 .shs="ict/lof f-bkaddis fx">&nb / an e g" clas3 .shs="ip .swb f-bkaddis fx">&nb / an e g" clas3 .shs="iqqz/cl f-bkaddis fx">&nb / an e g" clas3 .shs="iqqweibo f-bkaddis fx">&nb / an e
g" clas3 .shs="iweixin f-bkaddis fanr 用微信x">&nbx">&nb“扫一扫”将文章分享到 找湃Α
g" clasnk/cltfx">&nb /; k
g" clas3 .shs="iyixin f-bkaddis fanr 用易信x">&nbx">&nb“扫一扫”将文章分享到 找湃Α
g" clasnk/cltfx">&nb /; rn> 锹fdrmean an rn> 不an r 推荐rn r 0人刈x">&nbr x">&nbr |x">&nban r/4
g" claspg" hiepwblbls2lblcilrdews"div i$t>&nbrn>rn>rn>g" clasadpx;l"fnk href=a target="_blann" hidefocus="trnk">LOF的g">肝恼 4ean r < i yleyler-wi:457%;overitow:n" /in;"ean 玩2">LOF,免费冲印20张照片,人人有奖!x">&nbx">&nbx">&nbx">&nbx">&nbr">i yleylpx;co:#d7854e;er;tede63rroton:ay:notank hrerl=http://www.lofter.ta<" target="_bla=3乙览图&锹<nameyl="ogC3.mintnfiv i="ogC3.mintn"锹an 昨天看到英语班周大绪老师通过陈班长发来的 樱⒏接幸欢位埃贺譮dit\>< <\>x">&nb xiao Chen: xnbsp;P" cse ste/ this at/exhep bl" hands to ourdg" clmrots. xnbsp;P" cse thi&nb x">&nb锹fdit\>< <\>< <>i yley\"er;teitign: comter7\"fw \>周老师刈fdit\>< 的锹 < 大意是:小陈,请把这个幻灯片发送给我们的同学,并请大家思考。锹 < <>i yley\"er;teitign: comter7\"fw \>< <\>',an ="ogTag:'',an ="ogUrl:'oveglog/stat102243664mc_3r:#4138270',an isPublishep:1,an isd=":false,an s" t:2,an modifyTime:1367704862834,an om/pushTime:1367703946887,an oermitink:'oveglog/stat102243664mc_3r:#4138270',an 63.mtetCouws:0,an ms/nC3.mintCouws:0,an re63.mte/Couws:0,an bsrk:-457,an om/pusherId:0,an re63.BvegHome:false,an currintRe63.Bveg:false,an at/exhmintsFileIds:[],an vote:{},an groupInfo:{},an frite/e .sta:'ay:n',an fx;/owe .sta:'unFx;/ow',an om/Succ:'',an visitorProvinci:'',an visitorC//y:'',an visitorNewUser:false,an oostAddInfo:{},an mse;:':#0',an m63i:'',an srk:-457,an remte/goodnr-rioveg:false,an isBlackVisitor:false,an isSndsYodsoAd:false,an hostIntro:'',an hm63i:'1',an om/fRe63.BvegCouws:'0',an ct/lof_p .gti:'r">g" hfocuscus="tra<" target="_blannk hrerl=httpinpinl, .blog.163./="oglog/stat263304040mc_66mc_12520219/ frore ontoav ivop nore = :// Ir ga(); nore.nr(s\'rl=httpoveglog.163./://newpafr gas/analyse.png?ct/lof_p .gti&t=\'+:// Drot().getTime()" 0%;bor="0" nr(s"rl=httporelf.nosdn.127c;}t/ore/TlZCWHdFWFpidkQ1dGtJK1N5cFRBNzBLUFFPYnJEVi9LWk1KTzJlMTU2Yz0.jpe"t"锹<'an }an an g" clasf .f noulta<" target="_blang" hfocuscus="trank hrerl=httpoveglog.163./${x.visitorName}/ fan {if x.visitorName==visitor.userName}an rore ali="${x.visitorNickname|escape}" onerrorylthis.nr(svec"ston.f4imag" clasewdcepwalblci nr(s"${fn1(x.visitorName)}&r=${visitor.fr gaUpdrotTime}"t" /> {else}an {譼e}an <; r g" clasnoul pwsta<" target="_blangk hrerl=httpoveglog.163./services/wapoveglhtml?fro1personaloveghome fr 褪只┛蚼ag" clasfr iblowapIddinex">&nb {elseif x.moveFro1=='iphy:n'}an r">g" clasnoul pwsta<" target="_blafr &nb {elseif x.moveFro1=='android'}an r">g" clasnoul pwsta<" target="_blafr &nb {elseif x.moveFro1=='mob5;n'}an r">g" clasnoul pwsta<" target="_blafnk hrerl=httpoveglog.163./services/sisoveglhtml?fro1personaloveghome fr 投绦判床">g" clasfr iblowapIddinex">&nb {譼e}an r">g" clasf .f m2a a<" target="_blang" hfocuscus="trank hrerl=httpoveglog.163./${x.visitorName}/ fan ${fn(x.visitorNickname,8)|escape}an r; rn>an <" target="_blangk hrerl=httpoveglog.163./${a.userName}/ frore g" clasepwalblci pwstaonerrorylthis.nr(svec"ston.f6imanr(s"${fn1(a.userName)}"t"r; r"><" target="_blang" clasf .f m2a nk hrerl=httpoveglog.163./${a.userName}/ f${fn(a.nickname,8)|escape}r; r>an r>x">&nb锹>g" clasf .f ;t"e m2a nk hre#ta<" target="_bla"r; r>an <#--最新日志,群博日志-->an an {list a as x}an {if !!x}an rliag" clasthi h"fr"><" target="_blang" clasf .f m2a nk hre${fmp;()}${x.permitink}/?lrotstBveg f${fn(x.<" ti,26)|escape}r;<an {譼e}an {譴ist}an an <#--推荐日志-->an 推荐过这篇日志的人:刈ppan r>g" clasf .f noulta<" target="_blang" hfocuscus="trank hrerl=httpoveglog.163./${x.re63.mte/erName}/ fan rore ali="${x.re63.mte/erNickname|escape}" onerrorylthis.nr(svec"ston.f4imag" clasewdcepwalblci nr(s"${fn1(x.re63.mte/erName)}"t"an r; r g" clasf .f m2a <" target="_blang" hfocuscus="trank hrerl=httpoveglog.163./${x.re63.mte/erName}/ fan ${fn(x.re63.mte/erNickname,6)|escape}an r; r>0}an rp ag" clasf .6">他们还推荐了:刈ppan rul>an {list b as y}an {if !!y}an rliag" clasrrb fr x#183&锹 g" clasf .f m2a <" target="_blangk hrerl=httpoveglog.163./${y.re63.mte/BvegPermitink}/?fro1kht=b/e .sic/102243664mc_3r:#4138270 f${y.re63.mte/BvegT" ti|escape}r;<an {譼e}an {譴ist}an r譽l>an {譼e}an an <#--引用记录-->an 转载记录:刈 an {list d as x}an rliag" clasg" clear">an r x#183&锹 r"><" target="_blang" clasf .7 m2a nk hre${x.k herBvegUrl} f${x.k herBvegT" ti|escape}r;<r"><" target="_blang" clasf .7 m2a nk hre${x.k herHomePage}"f${x.k herUserName|escape}r;<an {譴ist}an r譽l>an an <#--博主推荐-->an an {list a as x}an {if !!x}an rliag" clasthi h"fr"><" target="_blang" clasf .f m2a nk hrerl=httpoveglog.163./${x.userName}/${x.permitink}/?re63.mte/Bveg <" titl${x.<" ti| hfaowM:""|escape}"f${x.<" ti| hfaowM:""|escape}r;<an {譼e}an {譴ist}an an <#--随机 -->an an {list a as x}an {if !!x}an rliag" clasthi h"fr"><" target="_blang" clasf .f m2a nk hrerl=httpoveglog.163./${x.userName}/${x.permitink}/?personalRe63.Bveg <" titl${x.<" ti| hfaowM:""|escape}"f${x.<" ti| hfaowM:""|escape}r;<an {譼e}an {譴ist}an an <#--首页推荐-->an an {list a as x}an {if !!x}an rliag" clasthi h"fr"><" target="_blang" clasf .f m2a <" target="_blangk hre${x.bvegUrl| hfaowM:""|escape}?re63.mte/Readepbf<" ti i${x.bvegT5;n| hfaowM:""|escape}"f${x.bvegT5;n| hfaowM:""|escape}r;<an {譼e}an {譴ist}an an <#--历史上的今天-->an an {list a as x}an {if x_te/ix>4}{b eak}{譼e}an {if !!x}an rliag" clasthi hof .f"aan r">g" clasm2a <" target="_blanfnk hrerl=httpoveglog.163./${x.userName}/${x.permitink| hfaowM:""}" f<" ti i${x.<" ti| hfaowM:""|escape}"f${fn1(x.<" ti,60)|escape}r;<< ${fn2(x.om/pushTime,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}刈 an {譼e}an {譴ist}an r譽l>an an <#--被推荐日志-->an <" target="_blang" clasf .f m2a nk hre${fmp;()}${x.permitink}/"f${fn(x.<" ti,26)|escape}r;<an {譼e}an {譴ist}an an r#--上一篇,下一篇-->an x">&nb锹 g" clasm2a ank hrerl=httpnwspselruml, .blog.163./${bvegDets/l.p.oBvegPermitink}/ f${bvegDets/l.p.oBvegT" ti|escape}r;<x">&nb锹 g" clasm2a nk hrerl=httpnwspselruml, .blog.163./${bvegDets/l.nr;tBvegPermitink}/ f${bvegDets/l.nr;tBvegT" ti|escape}r;<an <#-- 热度 -->an an {list a as x}an {if !!x}an r>g" clasf .f noulta<" target="_blang" hfocuscus="trank hrerl=httpoveglog.163./${x.om/pusherUsername}/ fan {if x.om/pusherUsername==visitor.userName}an rore ali="${x.om/pusherNickname|escape}" onerrorylthis.nr(svec"ston.f4imag" clasewdcepwalblci nr(s"${fn1(x.om/pusherUsername)}&r=${visitor.fr gaUpdrotTime}"t" /> {else}an {譼e}an <; r g" clasf .f m2a ><" target="_blang" hfocuscus="trank hrerl=httpoveglog.163./${x.om/pusherUsername}/ fan ${fn(x.om/pusherNickname,8)|escape}an r; rn>g" clasf-myLikeIddis ho&nb锹; r>an an r#-- x">托挛殴愀 -->an x">托挛舝>an r">g" clashead://s"fn" hfocuscus="tra<" target="_blangk hre${headpx;ls.mp;_3w|escape}">an rore nr(s"${orent-s(headpx;ls.orenrc,240,150,true)}">an r an {if hfx;ld('://slist')&&://slist.length>0}an {list ://slist as x}an {if x_te/ix>7}{b eak}{譼e}an rliag" clasthi h"fr">n" hfocuscus="tra<" target="_blangk hre${x.up;_3w|escape}" g" clasf .5rtr ·锹 an {譴ist}an {譼e}an r譽l>an r>an r">g" clasf .fta<" target="_bla>g" hfocuscus="trank hrerl=http://wor=.63./://sapp/ f下载x">托挛趴突Ф 劳&锹an an r#--右边模块结构-->an an

an

an

an

an

an <><" target="_blang" clasf .f m2a nk hrerl=httpbveglog.163.">g">咐图&&图&锹<r>an r#--评论模块结构-->an an r>r>an r#--引用模块结构-->an x">&nb锹 an r#--博主发起的投票-->an an {list a as x}an {if !!x}an rlifan r">nk hrerl=httpbveglog.163./${x.userName}/ ><" target="_blang" clasm2aof .f"a${x.nickName|escape}r;&nbx">&nb投票给an {vop firstbopoton = true;}an {list x.voteDets/lList as voteToOpoton}an {if voteToOpoton==1}an {if firstbopoton==false},{譼e}x">&nbx">&nb“${b[voteToOpoton_te/ix]}”x">&nbx">&nban {譼e}an {譴ist}an {if (x.role!="-1_) },“我是${c[x.role]}”x">&nbx">&nb{譼e}an x">&nbx">&nbx">&nbx">&nbr x">&nbx">&nbx">&nbx">&nb${fn1(x.voteTime)}刈 anr>fanvop wumiiPermiLink = "rl=httpbveglog.163./nwspselrum/bveg/e .sic/102243664mc_3r:#4138270/"; //文章的永久链接,作为文章的唯一标识anvop wumiiTags = ""; //文章标签,以英文逗号分隔,如:"标签1,标签2"anvop wumiiS//sPk hix = "rl=httpbveglog.163./nwspselrum/"; //博客的主页地址,作为博客的唯一标识anvop wumiiParams = "&num=5&mode=3&pfkht=bor="; //num为默认显示的相关文章数目,mode为默认的显示模式(1为文字,2为图片,3为自动) a注 v cl>anan v cl anr(s"rl=httper-get.wumii.63./r;t/relrotdI/sisWr-get.htmtfr譶 v clfanr>x">&nb锹>x">&nb锹>x">&nb锹>x">&nb锹>x">&nb锹>x">&nb锹>x">&nb锹>&nbr>x">&nb锹>x">&nb锹>&nbr>&nbr>&nbr>&nbr>an r>页脚

an r> ra rel="nofx;/owmag" clasm2aof .8 ><" target="_blannk hrerl=httpyxpwor=.63."=3业恼掌閞;<" target="_blannk hrerl=httpbveglog.163./om/puc/thnmi/ f博客风格r;<" target="_blannk hrerl=httpbveglog.163./services/wapoveglhtml">手机博客r;<" target="_blannk hrerl=http://www.lofter.capp?mp;act=okebmc_50mc9_0pe=下载2">LOF APPr; r iv i$_foot_subn v betfr x">&nb锹 g" clasm2aof .8 >订阅此博客r;<锹 x">凸景嫒ㄋ衳">&nbxcopy;1997-mc_7刈ppan r>an an <> &nbr g" clasppbf<" target="_blannk hrerl=httpbveglog.163./mp;tvroton.do?host=mp;tvroton&&username=${u}"f${u}刈;an g" clasitm noultank hre#tan" hfocuscus="traname="{if <" tof(y.v)=='str .g'}${y.v}{else}${y_te/ix}{譼e}tf${y.n}刈;an g" clasitm noultank hre#tan" hfocuscus="traname="${x.v}"f${x.n}刈;<{譴ist}an {譼e}anan刈>LOF'],'enabled':[0,1,6],' hfaowMnav':p" seInt('11111111',2)}an ,cu:falsean ,cv:falsean ,cw:falsean };an wte/ow.UDc= {};an UD.hostc= {an userId:102243664an ,userName:'aw ectrum'an ,nickName:'雪花飞舞'an ,fr gaUpdrotTime:1358314050556an ,baseUrl:'rl=httpaw ectruml, .blog.163./'an ,gte/er:'她'an ,ems/l:'aw ectrum@or=.63.'an ,phytoor=Name:'aw ectrum'an ,phytoor=HostName:'aw ectrum'an ,TOKEN_HTMLMODULE:''an ,isMowMiUserBveg:falsean ,isWumiUser:truean ,sRank:-457an };anr譶 v clfan an v cl anr(s"rl=httpb1.bst.126c;}t/://newpar/j/pc.js?v=1492653527459">r譶 v clfan an v cl anr(s"rl=httpb1.bst.126c;}t/://newpar/j/m/m-3/pm.js?v=1492653527459">r譶 v clfan an v cl nr(s"rl=httpanalysicswor=.63./itis.js" <" t="er;t/javan v cl">r譶 v clfan an v cl <" t="er;t/javan v cl">an _itis_nacc='oveg';neteaseTrmpker();an an :// Ir ga().nr(c= 'rl=httpbveglog.163./://newpafr gas/analyse.png?s=p&t='+:// Drot().getTime();an r譶 v clfanan v clan wte/ow.se;Timeout(funp;ton(){an J.toavS v pt('rl=httpmusic.ph.126c;}t/ph.js?0.1');an an J.oostDroaByDWR(vec"ston.pwr,'MusicBeanNew','netCopyat:riMusicSesstonToken',false);an },_000);anr譶 v clfanananrn v clr譶 v clfan